Jest profesorem uniwersyteckim na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pełni funkcję wicedyrektorki Bilingualism Matters @Poznań działającego na Wydziale Anglistyki UAM. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują akwizycję trzeciego języka, dwujęzyczność i wielojęzyczność, fonetykę i fonologię, świadomość językową oraz innowacyjne trendy w metodyce uczenia się wymowy. Publikuje w monografiach i czasopismach międzynarodowych, takich jak Bilingualism: Language and Cognition, International Journal of Multilingualism, Language Awareness or PSiCL. Współredagowała dwa specjalne wydania IJM. Jej najnowsze książki to  "In search of a new perspective: Cross-linguistic influence in the acquisition of third language phonology" (2015) oraz zredagowany zbiór "Advances in the Investigation of L3 Phonological Acquisition (2018). Współorganizowała wiele międzynarodowych konferencji i warsztatów, między innymi New Sounds 2010, EuroSLA 2012, SLE 2014 and L3 Workshop 2017 w Poznaniu.